ГИС

-Проектиране на географски база данни

-Създаване и внедряване на географски информационни системи

-Попълване на географски бази данни