ПРОЕКТИ

               Новите технологии и иновативните решения на които залагаме са изиграли важна роля за успешната реализация на редица обекти в областта на пътното и жп строителство, кадастъра, фотограметрията, създаването и внедряването на Географски информационни системи.

 

                    По- значими проекти през последните три години:

Геодезическо заснемане на кадастрални  и

инфраструктурни обекти и територии на гари (20 бр. гари),

включени  в собствеността на Национална

компания “Железопътна инфраструктура” – изпълнен   2010г.

 

Оцифряване на кадастралния и регулационния

план на с. Голяновци, община Костинброд, одобрен

със заповед №АБ – 363/ 1982 г – изпълнен   2010г.

 

Сигнализиране, маркиране и координиране

на опорни наземни точки (GCPs) за нуждите на

фотограметрично заснемане на

железопътната инфраструктура – изпълнен   2010г.

 

Геодезически работи по трасирането на 8000 точки по

свода на тунел, свързани с полaгането на хидроизолация в метро

тунел кв. Младост 1А от км. 1+630 – 2+005.20 – изпълнен   2010г.

 

Идеен проект за рекултивация на регламентирано

депо Панагюрище 1, община Панагюрище – изпълнен   2010г.

 

Идеен проект за “Изграждане на съоръжения за третиране

и обезвреждане на отпадъците от общините

Панагюрище и Стрелча” – изпълнен   2010г.

 

Работен проект за “Изграждане на съоръжения за третиране

и обезвреждане на отпадъците от общините

Панагюрище и Стрелча” – изпълнен   2011г.

 

Работен проект за „Изграждане на депо за строителни отпадъци

в община Созопол” – изпълнен   2011г.

 

Геодезическо заснемане и Работен проект за „Депо за

неопасни отпадъци, с. Шишманци,

община Раковски – КЛЕТКА 2″ – изпълнен   2011г.

 

Обследване на строителните конструкции и съоръжения в

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” – изпълнен   2011г.

 

Кадастрално заснемане на част от газопреносната мрежа

на експлоатационен район Ихтиман – изпълнен   2011г.

 

Геодезически измервания за определяне деформациите на съоръженията

на територията на  ОЦ “Земляне” – Топлофикация София.

Изготвяне на корелационен и множествен регресионен анализ. – 2012г.

 

Геодезическо заснемане за площадка във  ВОЦ „Овча купел ІІ” за нуждите на “Топлофикация София” ЕАД” за проектиране и изграждане на Ко генерация. – 2012г.

 

Проект за реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на ПСПВ – с. Челопеч – 2012г.

 

Геодезическо заснемане на референтни полета и опорни точки за нуждите на проект “Заснемане на терена и изготвяне на цифров модел на релефа на заливаемите ивици на българското крайбрежие на река Дунав” – 2012г.

 

Поддръжка на КВС за СР Берковица и СР Козлодуй. – 2013г.

 

Изготвяне на проекти по част “Геодезия” за обект “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО „БРАТОВО – ЗАПАД” по проект на Община Бургас: “Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”. – 2013г.

 

Изготвяне на проекти по част “Геодезия” за обект”Инженеринг (проектиране и строителство) на претоварна станция за отпадъци – Карнобат” – 2013г.

„Геодезическо заснемане на река Черна(14км) и река Бяла(1км) в района на гр. Смолян, на река Арда в района от язовир Ивайловград до Българо-Гръцката граница и на прогностични створове във водосбора на река Арда ” включващо заснемането на на повече от 300 напречни речни профили за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН) за изпълнение на проект ARDAFORECAST,  (Изготвяне на хидроложки и хидравличен модел за създаване на система за ранно предупреждение за наводнения в басейна на р. Арда за намаляване на риска в пограничния район) – 2014г.