ВЪПРОСИ

 

 1. Колко време е необходимо за изпълнение на услугата трасиране на имот? На каква цена изпълнявате тази услуга?

Обикновено трасирането става в рамките на 1-2 дни от подадената от Вас заявка и предоставено копие от актуална скица на имота.

Цената е по договаряне и се определя за всеки конкретен обект в зависимост от спецификата му.

 1. Какво включва част „Геодезия” в проектирането на сграда и каква е цената за тази услуга?

Геодезическата част в инвестиоционното проектиране включва:

 • Геодезическа снимка на терена и ситуацията
 • Изработване на проект за вертикално планиране
 • Изработване на трасировъчен план
 • Изработване на картограма на земните маси

Цената за изработване на проекта е по договаряне в зависимост от площта.

 

 1. Какво е необходимо за нанасяне на сграда в кадастралния план и издаване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър, колко време е необходимо за изпълнението на тази услуга и каква е цената?

За нанасяне на сграда в кадастралния план е необходимо лицензирана фирма по Закона за кадастъра и имотния регистър да подготви проект за изменение на кадастралния план.

Документите, които са ни нужни за изработване на проект за нанасяне на сграда в кадастралния план са:

  • Копие от виза за проектиране
  • Копие от документ за собственост
  • Разрешение за строеж(или акт за узаконяване)
  • Копие от одобрени проекти на сграда – разпределение на кота нула, ситуация от проектите.

Неоходимото време за изпълнение на тази услуга е 3-4дни. В рамките на този срок наш екип ще дойде на място и ще направи геодезическо заснемане на сградата. След обработка на резултатите и подготвяне на скица проект за изменение на кадастралния план Вие ще имате всичко което Ви е необходимо за получаване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Цената е по договаряне и се определя за всеки конкретен обект.

 1. Какво е необходимо за нанасяне на сграда в кадастралната карта и кадастралните регистри и колко време е необходимо за изпълнението на тази услуга?

За нанасяне на сграда в кадастралната карта и кадастралните регистри е необходимо лицензирана фирма по  Закона за кадастъра и имотния регистър да подготви проект за изменение на кадастралната карта.

Документите, които са ни нужни за изработване на проект за нанасяне на сграда и схеми на самостоятелни обекти в кадастралната карта са:

  • Копие от виза за проектиране
  • Копия от документи за собственост
  • Удостоверение за степен на завършеност на сградата или удостоверение за въвеждане в експлоатация;
  • Разрешение за строеж(или акт за узаконяване)
  • Копие от одобрен архитектурен проект на сградата

Времето за изработване на проект за промяна на кадастралната карта зависи от конкретния обект, но ориентировъчно е от 3-5 дни в зависимост от това дали ще се нанасят схеми на самостоятелни обекти. След изготвянето му проектът се внася в Агенцията по геодезия, картография и кадастър за тестване. Времето за тестване на проекта е 10дни.

Проектът за изменение на кадастралната карта и протоколът от тестване се внасят от собственика или упълномощено от него лице в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Таксите, които трябва да заплатите към Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да определите на този сайт http://www.cadastre.bg/podzakonovi-normatveni-aktove/tarifa-14-0

 1. Как мога да проверя дали имотът ми е нанесен вярно е кадастралната карта?

Вие може да отидете до Агенцията по геодезия, картография и кадастър и да направите справката която Ви интересува или да се обърнете към нас.  Таксите, които трябва да заплатите към Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да определите на този сайт http://www.cadastre.bg/podzakonovi-normatveni-aktove/tarifa-14-0

 

 1. Какво е необходимо за нанасяне на сградни отклонения(водопровод, канализация, топлофикация и др.) в кадастралния план и колко време е необходимо за изпълнението на тази услуга?

Документите, които са ни нужни за изработване на проект за нанасяне на сградни отклонения в кадастралния план са:

  • Копие от документ за собственост;
  • Копие от разрешение за строеж;
  • Копие от скицата (визата) за проучване и проектиране;
  • Копие от екзекутивната документация.

Неоходимото време за изпълнение на тази услуга е 3-4дни. За този период наш екип ще направи геодезическо заснемане и ще подготви проект за изменение на кадастралния план.

 1. Какво е нужно за изработване на проект за делба?

Необходимо е да се направи мотивирано предложение за промяна на подробен устройствен план, който се внася в техническа служба за получаване на разрешение за изработване на проект за делба.

 1. Искам да си построя ограда, какво е необходимо да направя?

Трябва границата на имота да бъде трасирана от лицензирана фирма. С документа от трасирането, който фирмата ще ви издаде и разрешението за строеж от техническа служба може да построите оградата.

 1. За колко време може да измерите площта на имот и каква е цената за услугата?

Времето необходимо за изпълнението на тази услуга е 1 ден. Резултатите от измерването могат да Ви бъдат предоставени веднага.

Цената за услугата е по договаряне за конкретния обект в зависимост от площта.